JP gas, s.r.o.

Montáže, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Na vyhrazených plynových zařízeních se provádějí výchozí, provozní revize a roční kontroly zařízení. Revize vyhrazených plynových zařízení se provádějí po ukončení montáže zařízení – výchozí revize, dále pak provozní revize v intervalech nejdéle 1 x za 3 roky.

Revize může provádět pouze osoba odborně způsobilá podle zákona č. 174/1968 Sb. – revizní technik s platným osvědčením a oprávněním v rozsahu požadovaném pro konkrétní druh zařízení.

Výchozí revize

Výchozí revizi je povinna zajistit montážní firma, která provedla montáž plynového zařízení před předáním zařízení uživateli. Provádí ji revizní technik. Zprávu o výchozí revizi musí provozovatel uchovávat po celou dobu provozu zařízení.

Co je potřeba pro provedení výchozí revize?

Provozní revize plynových zařízení

Provozní revize se provádějí v intervalech 1 x za 3 roky podle ČSN 38 6405. V letech, kdy se provozní revize neprovádějí, se provádí kontrola plynového zařízení. Provozní revize se provádí i v případě, kdy zařízení bylo více než 6 měsíců mimo provoz, dále po skončení zkušebního provozu, po provedení generální opravy, zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení a po nucené přestávce provozu zařízení z důvodu provozní nehody nebo poruchy.

Zprávy o provozních revizích musí být u provozovatele uloženy po dobu nejméně 6 let.

Co je potřeba pro provedení provozní revize?

Revize a zkoušky plynových zařízení provádí společnost v tomto rozsahu:

Odborné prohlídky kotelen

Odborné prohlídky kotelen se provádějí podle § 16 vyhlášky č. 91/1993 Sb.:

Co je potřeba k odborné prohlídce kotelny?

Kontroly plynových zařízení

Kontroly plynových zařízení se provádějí podle ČSN 38 6405 a to nejméně 1 x za rok. V případě častějších kontrol se jejich lhůty stanoví v místním provozním řádu s ohledem na technický stav a provozní zkušenosti. Při provádění kontrol se provede i kontrola ovzduší a zjištění netěsností. Roční kontrola zařízení se neprovádí v roce provedení provozní revize.